Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltató) nyújtanak a Pácienseiknek (a továbbiakban: Páciens). A Szolgáltató és a Páciens a továbbiakban együttesen: Felek.

Érintett weblapok / honlapok:

https://gyogytornakozpontdebrecen.hu

https://fiziotars.hu

 1. A Szolgáltatás nyújtói:

Szolgáltató:

NAXIMED KFT.

Szőke Szonja e.v.

Székhely:

4225 Debrecen Várdai Miklós u 2.

4027 Debrecen, Böszörményi út 31. 10/30.

Adószám:

13350484-1-09

55998617-1-29

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:

09-09-031065

54750836

Email cím:

info@gyogytornakozpontdebrecen.hu

info@fiziotars.hu

Telefonszám:

06-20-4123-947

06-20-4371-348

Bankszámlaszám:

10300002-10490119-49020017

11600006-00000000-98578369

Swift/BIC kód:

MKKBHUHB

GIBAHUHB

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Páciens megbízza a Szolgáltatót szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által személyesen és online nyújtott Szolgáltatások.

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás személyesen és online nyújtott egyéb humán egészségügyi szolgáltatás, ill. egyéb egészségmegőrzéshez, fejlesztéshez szükséges termékeket jelent. A Szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevők egészségük megőrzéséhez segítséget kapjanak.

A Szolgáltató különösen a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • Csoportos és egyéni gyógytorna
 • Csoportos edzések (TRX, pilates, alakformáló edzés, lebegő jóga, funkcionális edzés)
 • Egyéni gyógytorna konzultáció
 • Sugárzásmentes 3D gerincvizsgálat
 • Autodekompressziós terápia
 • McKenzie terápia
 • Schroth-terápia
 • Evminov- és Glisson-kezelés
 • Kismama torna és szülés utáni regenerációs torna
 • Műtétek, törések utáni rehabilitáció
 • Gyermekrehabilitáció
 • Sportrehabilitáció
 • Masszázs, manuális kezelések (FDM, EMMT, köpölyözés)
 • Kinezio- és dynamic tape felhelyezés

A Szolgáltató és a Páciens e-mail útján, telefonon vagy személyesen egyeztetik a kezelések igénybevételének részleteit.

A Szolgáltató a weboldalon folyamatosan részletes leírást tesz közzé az elérhető kezelésekről. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben írtakon kívül egyéb kezeléseket is tartson.

 1. A szerződés létrejötte

A szolgálatások igénybevétele előzetes bejelentkezéshez kötött. A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezésre a weboldalon található időpontfoglaló naptáron, vagy e-mailen, telefonon keresztül vagy személyes időpontfoglalás keretében van mód.

A szolgáltatások igénybevételét bármely nagykorú természetes személy jogosult kezdeményezni.

A jelentkezés során a Páciens által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Páciens nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A weboldalon található időpontfoglaló naptárban feltüntetésre kerülnek a Szolgáltatónál rendelkezésre álló szabad időpontok. Az időpontfoglaló naptáron keresztül történő időpontfoglalás esetén a Páciens teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát rögzíti a rendszer. Weboldalon történő időpontfoglalás esetén az időpontfoglaló naptár megerősítő e-mailt küld a megadott e-mail címre.

A Szolgáltató e-mailen vagy telefonon történő időpontfoglalás esetén, illetve a Szolgáltató gyógytorna központban személyesen történő időpontfoglalás esetén ugyanazokat az adatokat kéri el a Pácienstől, mint amelyeknek a megadására az időpontfoglaló naptár használata során sor kerül. A Szolgáltató a megadott telefonszámon hétfőtől péntekig 9.00-17.00 óráig elérhető. A telefonon történő időpontfoglalásról és a gyógytorna központban személyesen történő időpontfoglalásról a Szolgáltató külön e-mail értesítést nem küld.

A Felek között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés a weboldalon található időpontfoglaló naptárban történő időpontfoglalás esetén az időpont Páciens általi rögzítésekor, e-mail-en, telefonon és a személyesen történő időpontfoglalás esetén pedig az időpontnak a Szolgáltató által az időpontfoglaló naptárban történő rögzítésekor jön létre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés vonatkozásában a Páciens a jelen ÁSZF, Házirend és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejöttével a Páciens kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal vagy a megjelölt időpontban megkezdje.

 1. A szolgáltatások díjai

A szolgáltatsok igénybevételének díjai a gyógytorna központban kerülnek kifüggesztésre, illetve a weboldalon is megtalálhatók. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kezelések igénybevételének díját egyoldalúan módosítsa. A díjak változása a weboldalon és a gyógytorna központban történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 1. Fizetési feltételek

A Páciens a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások díját az igénybevételt követően készpénzben, átutalással vagy bankkártyával köteles rendezni. A Szolgáltató nem köteles megkezdeni a kezelés következő alkalmát, amíg az előző alkalom díja nem került rendezésre.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó, Stripe nevű fizetési rendszert a Stripe Payments Europe Ltd. üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Stripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/en-hu/privacy  weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltató e-mail útján küldi meg a Páciensnek a számláit. A Szolgáltató jogosult elektronikus számla kiállítására.

Ha az időpont lefoglalását, így a Felek közötti szerződés létrejöttét követően olyan jogszabályváltozás kerül elfogadásra, vagy olyan hatósági intézkedés meghozatalára kerül sor (deviza-, vám-, adó-, illetékváltozás stb.), amely a díjat kényszerűen érinti, a Szolgáltatónak jogában áll a díjat egyoldalúan módosítani, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a jogszabályváltozás vagy az állami, hatósági intézkedés azt indokolja.

 1. Felmondás 

A Páciens a lefoglalt időpontot a csoportos- és egyéni tornák vonatkozásában az óra megkezdése előtt legkésőbb 4 órával mondhatja le térítésmentesen. Amennyiben 4 órán belül történik a lemondás, úgy a Páciensnek fizetési kötelezettsége keletkezik – pótdíj formájában -, amely az egyéni tornaalkalom összegének az 50%-a. A Szolgáltató fokozottan felhívja a Páciens figyelmét, hogy a csoportos torna bérletek esetében a teljes alkalom levonásra kerül. Abban az esetben, ha a Páciens 10 perccel az óra megkezdése után sincs jelen és nem elérhető telefonon, az óra lemondottnak tekintendő és a fentiek alapján kerül elszámolásra.

Amennyiben a Szolgáltató mondja le a Páciens által lefoglalt időpontot, a Szolgáltató semminemű költség megtérítésére vagy kártérítés megfizetésére nem köteles. A Szolgáltató az időpont bármelyik fél általi lemondása esetén nem kötelezhető soron kívüli új időpont adására.

 1. Elállás

Amennyiben a Páciens a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései alapján gyakorolhatja elállási jogát. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján, amely a jelen ÁSZF 1. sz. mellékleteként is csatolásra kerül.

A szolgáltatások esetében a Páciens a szerződés létrejöttét követő tizennégy (14) napon belül jogosult elállni a szerződéstől.

Amennyiben a Páciens olyan időpontot foglal, amely egyébként az elállásra nyitva álló tizennégy (14) napon belüli időpont, a Páciens általi időpontfoglalás egyben a Páciens azon kifejezett nyilatkozatának minősül, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállás határidejének lejárta előtt kezdje meg.

 1. Adatkezelés

A Szolgáltató a Páciens által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések teljesítése és azok feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli. A Szolgáltató a Páciens adatait kizárólag a jogszabályok erre vonatkozó rendelkezései alapján, illetve a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések teljesítése érdekében adhatja át harmadik személy részére. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény és az egyéb adatvédelmi és vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseinek eleget téve kezeli, és minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A Szolgáltató a weboldalon és a gyógytorna központban közzéteszi a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóját.

 1. Szavatosság

A Szolgáltató a Ptk. vonatkozó szabályai szerint teljesíti szavatossági kötelezettségét.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokra jótállást nem vállal.

 1. Panaszkezelés

Panasz személyesen vagy telefonon szóban, illetve a Szolgáltató 1. pontban megjelölt levelezési címén keresztül tehető.

A panasz szóbeli bejelentése esetén, amennyiben mód van rá, az azonnal megvizsgálásra kerül, és a panasz megalapozottság esetén a Szolgáltató ésszerű időben intézkedik a panasz orvoslása tárgyában. Ha a Páciens a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása annak jellege miatt nem lehetséges, abban az esetben a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és köteles annak egy másolati példányát a Páciensnek megküldeni.

Az írásban bejelentett panaszt a Szolgáltató harminc (30) napon belül köteles írásban megválaszolni, elutasítás esetén köteles annak okát részletesen megindokolni.

A panasz elutasítása esetén a Páciens jogosult kezdeményezni a területileg illetékes hatóság, békéltető testület vagy bíróság eljárását. A Páciens betegjogi képviselőhöz is fordulhat. 

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a fogyasztónak minősülő Páciens lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, amelyek listája itt található: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Páciens előzetesen közvetlenül a Szolgáltatóval is megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületek listája itt található: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek. A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A betegjogi képviselők elérhetőségei itt találhatóak meg: https://www.ijsz.hu/kepviselok1.html.

A Páciens jogosult a fogyasztói jogvitából származó követeléseinek bíróság előtti érvényesítésére is polgári eljárás keretében, a Ptk., valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Szerzői jogok

Miután a http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Páciens az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

A http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a  http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu egyes képei szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 1. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Páciens vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. A módosítás a weboldalon történő közzététellel és a gyógytorna központban történő kifüggesztéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen ÁSZF-ben, és az annak alapján létrejövő szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai irányadók.

A jelen ÁSZF 2024. 04. 01. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

 1. sz. melléklet

Elállási-/Felmondási nyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):