Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson Adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a (http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu) honlap üzemeltetéséhez és a Páciensek (a továbbiakban: Páciens vagy Érintett) személyes, egészségügyi, különleges adatainak kezeléséhez kapcsolódóan.

 1. Adatkezelő megnevezése

Szolgáltató:

NAXIMED KFT.

Szőke Szonja e.v.

Székhely:

4225 Debrecen Várdai Miklós u 2.

4027 Debrecen, Böszörményi út 31. 10/30.

Adószám:

13350484-1-09

55998617-1-29

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási száma:

09-09-031065

54750836

Email cím:

info@gyogytornakozpontdebrecen.hu

info@fiziotars.hu

Telefonszám:

06-20-4123-947

06-20-4371-348

Bankszámlaszám:

10300002-10490119-49020017

11600006-00000000-98578369

Swift/BIC kód:

MKKBHUHB

GIBAHUHB

 1. Fogalommeghatározások

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel,

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról,

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”),

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),
 2. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 3. Alapelvek az adatkezelés során

Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon kezeli,
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti,
 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 1. A kezelt személyes adatok köre

A szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Páciens következő személyes adatait kezelheti a Szolgáltató:

név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, email cím, telefonszám, tajszám, útlevélszám – különleges, egészségügyi adatok, amelyek az egészségügyi szolgáltatás ellátásához szükségesek, különösen a betegség megnevezése, kórtörténet, leletek, panaszok, diagnózis, elvégzendő vizsgálat neve, szükség esetén képviselő, mint kapcsolattartó személyes adatai (név, lakcím, email cím, telefonszám)

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, Páciens haladéktalanul köteles bejelenteni ezeket a változásokat a fenti elérhetőségeken.

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja lehet a Páciens hozzájárulása, a szerződések teljesítése, a szerződések teljesítését megelőzően az Páciens kérésére bizonyos szükséges lépések megtétele, jogi kötelezettség teljesítése, a Páciens vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelme, illetve a Szolgáltató vagy más személyek jogos érdekeinek érvényesítése. Amennyiben valamelyik feltétel teljesül, az adatkezelés jogszerű.

Abban az esetben, amikor a  Páciens igénybe veszi a szolgáltatásokat a Szolgáltató a weboldalán, telefonon, e-mailben, illetve a Szolgáltató a székhelyén, a szolgáltatásnyújtás egyéb helyszínén, a Szolgáltató a szerződés teljesítése okán gyűjti a személyes adatokat. Amennyiben Páciens telefonon, vagy a weboldalon működő időpontfoglaló naptáron vagy e-mailen keresztül keresi fel a Szolgáltatót, személyes adatainak felvétele a szerződés teljesítését megelőző szükséges lépés.

A személyes szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában, az adatkezelésre a Páciens önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Páciens kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatás során a személyes, különleges, egészségügyi adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Páciens a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a 2. pontban foglalt elérhetőségeken. A hozzájárulás  megadása kötelező, ezek hiányában Páciens nem tud szolgáltatást igénybe venni. Az adatkezelés papír alapú vagy digitális (számítógépes) betegvizsgálati lap/beteg dokumentáció elkészítésével valósul meg.

Az adatkezelés célja az egészségügyi, különleges adatok megismerése a legteljesebb körű szolgáltatás nyújtásához. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott szolgáltatás megvalósítása során használja.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban leírtaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag a Páciens felel.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésének időtartama attól függően alakul, hogy számviteli bizonylatnak minősülnek-e az adatok vagy sem. Amennyiben igen, az adatkezelés időtartamára az Szvt. 169. § (2) bekezdése lesz irányadó, így a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésétől számított 8 évig kezeli azokat, a többi esetben azonban a Ptk. általános elévülési idejére tekintettel 5 évig.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai, közreműködöi jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. 

A szolgáltatás használata során az Adatkezelő a Páciens személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 • Stripe Payment Zrt.
 • MBH Bank Nyrt.
 • Erste Bank Hungary Zrt. 
 • Motibro Kft.
 • MailerLite Ltd.

A weboldal szolgáltatásainak használata során az Adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

 • Tárhelyszolgáltató neve: NetMasters Europe Kft.
 • Tárhelyszolgáltató székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
 • Tárhelyszolgáltató honlapja: netmasters.hu
 • Tárhelyszolgáltató email címe: szia@netmasters.hu

A fentieken túl a Páciensre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Páciens kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Érintettek jogai:

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. Az Érintett kérelmére a Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról tömören, átláthatóan, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az Érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) adatkezelés célja,
  b) az Érintett személyes adatok kategóriái,
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
  e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozást, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
  g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
  h) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Szolgáltató ezen túlmenően biztosítja a hozzáférés joga alapján a másolatkérési jogot az Érintett számára. Az Érintett által kért másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő elektronikus úton biztosítja az információkat. Az Érintett részére kérésére, amennyiben személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja az Adatkezelő a beazonosítást követően szóban is adhat tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Elfeledtetéshez való jog:

Az Érintett alapján jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatok már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  e) a személyes adatokat a Szolgáltató alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges.

A Szolgáltató törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve megszűnik. Ez alól abban az esetben tesz kivételt, ha egyéb jogszabály rendelkezése ezt kizárja.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltéteket valamelyike megvalósul:

 1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik az adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az Érintett ezen túlmenően jogosult, hogy személyes adatainak más Szolgáltatóhoz történő, közvetlen továbbítását kérje. Ez meghatározott jogcímekhez kapcsolódhat csupán.

A Szolgáltató az adathordozhatósághoz a műszaki, technikai feltételeket megteremti.

Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja.

 1. Eljárási szabályok:

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a Páciens kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 1. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságának, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatás során a Szolgáltató világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli az információkat, valamint az intézkedéseket.

 1. Sütik a weboldalon

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A honlapon használt sütik az Érintett azonosítására önmagukban nem alkalmasak. A sütik a honlap szolgáltatásának biztosításához szükségesek, a használatuk elengedhetetlen a honlapon történő navigáláshoz, a honlap funkcióinak működéséhez.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A cookie-kat könnyen törölheti böngészője segítségével.

A weboldalon a következő sütik kerülnek felhasználásra: szükséges sütik, statisztikai sütik és marketing sütik. A szükséges sütik gondoskodnak arról, hogy a weblap zökkenőmentesen működhessen. A statisztikai sütik arról gyűjtenek adatot, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A marketing típusú sütik segítségével személyre szabott ajánlatok jelennek meg.

 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Szolgáltató az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelemdíjat követelhet. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Szolgáltató nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Panasztétel lehetősége:

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 1. Záró rendelkezés

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely a http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu történő feltöltéssel válik hatályossá.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2024.04.01. napjától hatályos.