Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

1.      A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy NAXIMED KFT:.(Székhely: 4225,Debrecen Várdai Miklós u 2..; cégjegyzékszám:09-09-031065,Adószám: 13350484-1-09) által az internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Érintett weblapok / honlapok:

http://www.gyogytornakozpontdebrecen.hu

http://www.munkahelyigerincvedelem.hu

http://www.fehergyarmatgyogytorna.hu

 

2.      Adatkezelő megnevezése

Név: NAXIMED Kft..

Székhely: 4225 Debrecen,Várdai M. u 2.

Email cím: info@gyogytornakozpontdebrecen.hu

Telefonszám: 06-20-4123947

3.      A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A megrendelői fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

Email cím

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4.      Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 a Naximed kft 4225 Debrecen Várdai M u 2.  továbbiakban: Adatkezelő részére a jelen nyilatkozatomban foglalt személyes és különleges adataim kezeléséhez az alábbi feltételekkel:

Az Adatkezelő adatkezelésre a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet és az információs önrendelkezési jogáról és információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info.tv.) és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Az adatszolgálatás önkéntes.

Az adatkezelés célja a jelen nyilatkozat alapját képző írásbeli megbízásom szerinti egészségügyi szolgálatatások Adatkezelő által, valamint közreműködői, egyéb megbízottjai (továbbiakban: Közreműködők) igénybevételével történő teljesítése, jogok érvényesítése, személyem azonosítása, a szolgáltatásban résztvevők között kapcsolat tartás.

Az Adatkezelő a részére átadott adatokat az egészségügyi szolgáltatás befejezéséig kezelheti. Ezt követően az Adatkezelő kifejezett hozzájárulásom, vagy jogszabályi előírás alapján kezelheti az adatokat.

Adatkezelő által kezelt adataim, az Info. tv.3.§ 2. pont 3. pont b). alpont szerint személyes és különleges adatok, így elsődlegesen:

-név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, email cím, telefonszám, tajszám, útlevélszám,

-egészségügyi adatok, amelyek az egészségügyi szolgáltatás ellátásához szükségesek, különösen a betegség megnevezése, kortörténet, leletek, panaszok, diagnózis, elvégzendő vizsgálat neve,

-szükség esetén képviselőm, mint kapcsolattartó személyes adatai (név, lakcím, email cím, telefonszám).

 

További személyes és különleges adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő részemre – szükség esetén kapcsolattartóm részére – postai úton levelet, elektronikus úton emailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat a kezelt adatoknak az egészségügyi szolgáltatás teljesítése céljából, az Adatkezelő Közreműködői részére történő átadására, továbbítására is vonatkozik. Az előzőeken túl a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadása – a törvénybe meghatározott kivételekkel – kizárólag előzetes hozzájárulásommal történhet.

 

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható.

Kijelentem hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő – az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra és a jogorvoslati lehetőségre is kiterjedő- tájékoztatás és  a vonatkozó jogszabályi rendelkezése ismeretében tettem meg.

 

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a fent felsorolt honlapokon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6) Az adatkezelő által érintett weboldalak cookie-kat használnak.  Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/.

A weboldal/honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal/honlap azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt/honlapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409 .

Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Adatkezelési tevékenységgel érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a Szolgáltató weboldalát/honlapját. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés idő tartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/). Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

5.      Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és az internetes oldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció törléséig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 4225 Debrecen,Várdai Miklós u 2 címen,

– e-mail útján az info@gyogytornakozpontdebrecen.hu  e-mail címen.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A szolgáltatás használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

  • Stripe Payment Zrt.
  • MKB Bank
  • Motibro Kft.
  • 2)A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
  • 3)A felsorolt internetes oldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:
  • Tárhelyszolgáltató neve: NetMasters Europe Kft.
  • Tárhelyszolgáltató székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
  • Tárhelyszolgáltató honlapja: netmasters.hu
  • Tárhelyszolgáltató email címe: szia@netmasters.hu

 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím:4225 Debrecen,Várdai Miklós u 2..

Email: info@gyogytornakozpontdebrecen.hu

 A felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Záró rendelkezések

8.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

Frissítve: 2022.01.02.